Dyrehold

Dyrehold er ikke tillatt

En andelseier som har et særlig behov for å holde dyr kan søke styret om dispensasjon fra forbudet.

Styret kan gi samtykke til slikt dyrehold etter en interesseavveining mellom andelseiers behov for dyreholdet og borettslaget og øvrige beboeres behov for å unngå de ulemper et dyrehold vil lede til.

Et samtykke kan ikke omfatte rett til hold av flere enn ett dyr med mindre særlige grunner foreligger.

Dersom samtykke gis, skal det fastsettes vilkår.

Nærmere bestemmelser om søknad m.v. er fastsatt i borettslagets ordensregler.

Søknadsskjema om dyrehold i fjellvang brl.