Forhåndsvarsel til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 11. juni  klokken 18:00
Sted; Knutepunkt, Fjell.

Dersom du som eier ønsker å sende inn sak til ekstraordinær generalforsamling må dette gjøres innen

21. mai 2024   kl. 16:00

Saken kan enten meldes på styrets e-postadresse

post@fjellvangborettslag.no

eller du kan melde inn sak via «Min Side» på   www.nbbo.no               

Vi anbefaler at du logger inn/registrerer deg på «Min Side».

Om du ikke har mulighet til å sende inn forslag til «Min Side» eller på e-post  kan forslaget  leveres i postkassen til styret/styreleder som du finner utenfor inngangspartiet i LH37 D ( hvit postkasse).

Saken må inneholde: Tittel, tydelig beskrivelse av saken, innstilling til vedtak og det må klart fremkomme hva det skal stemmes over. Saken må dateres og signeres av eier/eiere.

Merk at saker som kommer inn etter fristen ikke kommer med på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen

Styret i Fjellvang borettslag

Nytt fra styret

Trivselstiltak.

Vi søkte Nbbo om tilskudd til nye utemøbler da flere av disse er i dårlig tilstand. Vi ble tildelt kr. 10000.- som skal brukes til kjøp, vi sjekker nå ut hvem som kan levere god kvalitet til fornuftig pris.

Dugnad i Fjellvang brl.

De ulike adressene våre vil avholde 24. april kl. 18. De av oss i styret som bor i de ulike blokkene sørger for at dugnadene blir meddelt til alle, materiell blir kjøpt inn slik at alle som møter opp vil få utdelt nødvendig redskaper, hansker etc. Styret har observert at det i spes. skråninger er mye ulikt søppel og som vi vil forsøke å plukke opp. Vet at det i skråninger kan være noen utfordringer, vi ber om at det vises forsiktighet i denne forbindelse. Vi håper naturligvis på godt være denne onsdagskvelden, la oss gjøre våre fellesområder rene og pene til 1. mai. Vil også tro at dere alle sørger for at det blir et hyggelig sosialt tiltak, kaffe, boller el.l. og kanskje noe drikke til våre yngste hører med.

Mat/søppel/sigarettsneiper o.a.

Dessverre observeres det at slikt blir kastet ut fra våre balkonger og fra våre vinduer. Spes. mat og søppel som inneholder matrester/lukt tilkaller uønskede dyr, som f.eks. mus, rotter. Det har også blitt observert at den i noen tilfeller legges ut brødskalker rundt vegg, vi tror at hensikten er å mate f.eks. rådyr, men dette er ikke greit, og heller ikke lurt da dette kan skape skrapesyke. Ikke minst andre uønskede elementer som nevnt ovenfor.

Sigarettsneiper er ikke greit blir liggende på våre fellesområder, dette kan i noen tilfeller gi årsak til en brann.

Generalforsamlingen 2024.

Denne er satt til onsdag den 8.mai. kl.17:30. Sted; Knutepunkt, Fjell.

Innkallingen skal være klar hos Nbbo den 29. april og vil bli delt ut i alle postkasser umiddelbart.

Vi håper å se dere på årets viktigste møte denne kvelden. Styret ønsker Vel Møtt.

Brannsikring av våre tak- og balkonger.

Prosjektet hadde nå på ettervinteren en utfordring grunnet kaldere vær og mye nedbør. Fugemasse som benyttes i takhimlingene krever en stabil og jevn temperatur, og + grader, hvilket ble en utfordring.

Imidlertid, nå er det fart i prosjektet, LH 74 er klar, LH 51 det samme, LG 38 og 37 står nå for tur. Sist vil LH 37 bli ferdigstilt, som dere sikkert husker fikk vi en utfordring her grunnet sterk kulde og mye snø. I ettertid viser det seg også at balkongtakene her må sjekkes, evt. ny papp må monteres grunnet vannintregning ned til balkong.

Vår entreprenør opplyses om mobil-nr. til alle i de ulike 9. etasjene som berøres og sender de en sms-melding i forkant av arbeidet som skal gjøres hos den enkelte. Dette har fungert svært godt til nå, la oss håpe det samme fremover. Styret vil gjerne få si tusen takk til alle dere som har bidratt til dette så langt.

Vår entreprenør tror og regner med at hele prosjektet vil være ferdig rundt midten av mai-mnd.

Bytte av inngangsdører til leiligheter

Den 3. oktober sa vi litt om dette prosjektet og at vi skulle komme tilbake når mer informasjon forelå.

Vi har nå som meldt i skriv delt ut til alle den 17. april skrevet kontrakt med entreprenør. Jobben som valgte entreprenør nå skal gjøre er å sjekke alle inngangsdører til alle leiligheter, unntatt i LH 25 ( her er nye grunnet brannen), for å kvalitetssikre, dette må gjøres før vi igangsetter bestillingen. Husk at det snakkes om ca. 300 dører. NB. I utdelt skriv står EI30-dør, her er også den «gamle» betegnelsen, B30 godkjent.

Skjema hvor den enkelte har blitt bedt om å tilbakemelde hvilken type dør som ønskes, hvit eller farget, evt. sikkerhetslås er vedlagt i utdelt informasjonen den 17.4. Se også andre nødvendige opplysninger i skjema. Svar tilbake til styret innen 30. dm. Vi har opprettet en egen mailadresse i prosjektet; door@fjellvangborettslag.no hvor spørsmål i dette prosjektet bes benyttet.

Vår entreprenør starter opp sjekk av alle dører fredag den 19. dm. Når dette er utført, oversikt mottatt, vil styret og entreprenør sette seg ned for å finne antall dører som skal bestilles etc.

Det er beregnet 4-6 ukers leveringstid, altså ser vi for oss oppstart/demontering/montering vil igangsetting skje ca. mai/juni. Som meddelt i utdelt skriv vil vi legge ut fortløpende informasjon på vår hjemmeside.

Siste dører vil mest sannsynlig bli utført i august/september.

Barnas Id-feiring

Åpningstider i påsken

Kontoret holder stengt i påsken.
Vi åpner igjen tirsdag 2. april (1700-1830).
Vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre beboere en riktig god påske!

Hilsen Styret

FREMTIDSFULLMAKT.

I tiden er fremtidsfullmakt en «snakkis», og viktig. Dette kan være relevant for mange av oss, uansett alder. Vi kan ha foreldre som kanskje begynner å bli godt voksne, slitne etter et lengre liv.

Muligheten ser du nedenfor til å tilegne deg mer kunnskap av hva en Fremtidsfullmakt egentlig er. Og få innføring i oppsett av dette.

Se f.eks. muligheten for oss på Knutepunkt Fjell den 5. mars kl. 12-13

Åpne innvitasjonen her

Nytt fra styret

Som dere tidligere er informert om har vi hatt en utfordring med ventilasjonsanlegget i LH 25 D.

Kamerainspeksjon påviste at det var et lokk som lå i sjakta som igjen sperret for nødvendig luft. Nå pågår det finjustering av anlegget, vi håper naturligvis at anlegget vil være i «god gammel gjenge» igjen snarlig.

Noen i vårt borettslag har til tider blitt «plaget» eller utsatt for sjikanering og voldsepisoder i sin oppgang. I tillegg innbrudd i boder. Styret sitter ikke og ser på dette uten at vi reagerer. Vi vet politiet har vært involvert, kommunen ved boligkontoret det samme, sistnevnte instans har vært hos leietager og tatt en prat med vedkommende i håp om at en slik episode aldri gjentas. Styret har i denne anledning brydd seg og bedt om et møte med Boligkontoret, dette for å gå gjennom rutinene, våre ulike regler som gjelder hos oss i Fjellvang brl. Boligkontoret synes vårt initiativ er godt, vi ser frem til et møte i snarlig fremtid.

Styret mottar stadige klagehenvendelser fra andelseiere hvor støy og uro er et gjentagende problem. Husk at vi bor i et fellesskap og må respektere de regler som gjelder. Å bo i et fellesskap gir selvfølgelig utfordringer for alle, og spesiellt i tiden kl. 23:00 – 07:00 hverdager skal det være ro. Tar alle hensyn til sine naboer gir dette som oftest de beste resultater. I helgene gjelder ro i tidsrommet kl. 23:00 – 09:00. Vi viser til våre utdelte beboermapper, og i denne anledning til våre husordensregler pkt. 1a. Les gjerne hele pkt. 1.

Det er naturligvis lov å ta en fest, invitere til gebursdager, markeringer eller annet, men vet man at det kan bli noe støy i denne forbindelse, si ifra til alle nærliggende naboer (husk også de over/under), de fleste vil nok finne en slik beskjed positivt.

Dessverre har styret også mottatt trusler, dette er lite hyggelig. Husk at vi i styret og som er valgt av dere i Fjellvang borettslag er helt ordinære mennesker som har sagt seg villig/påtatt seg til å utføre og utøve en god jobb til alles beste, da er det lite greit at trusler må behandles. Vi må be om respekt for den jobben vi gjør, vi skal være glade for at dagens styremedlemmer sier ja til en slik jobb. For, det er mange utfordringer som skal løses og ivaretas.

I mai-mnd. vil våre ulike entreprenører gå ettårs befaring i LH25. Her har flere meldt inn bl.a. at den enkeltes inngangsdør må justeres. Planen fra oss i styret var naturligvis å be våre samarbeidspartnere om å utføre snarest mulig. Ved henvendelse og spørsmål fra de om de kunne få ta dette i sammenheng med ettårsbefaringen sa styret ja til dette på sitt styremøte den 6.2. Vi håper og ber om deres forståelse og tålmodighet til dette.

Økonomi

Fjellvang brl’s økonomiske situasjon er god. Resultatet pr. 12-2023 viser et driftsresultat kr. 7,2 mill.

Noen avvik vil det bli, nevner de viktigste, og disse i forhold til budsjett;

Vedlikehold hvor resultatet pr. 12-2023 viser ca. kr. 19 mill. mot budsjettert ca. kr. 11 mill. Årsak er knyttet til våre fellesarealer hvor vedlikehold, reparasjoner etc. på våre nødlys, elektroinstallasjoner, kjøleanlegg, heiskostnader ( tilkallinger og reparasjoner), brannvarsling (løpende kostnader ), VVS ( deler ifbm. spyling, vvs) , de ulike konsulenttjenester og skadedyrbehandling. Så må vi ikke glemme lovpålagt rehabilitering, på våre tak- og balkonger, maling i våre oppganger i LH 25, detektorbytter, branntetting, nye brannskap/brannvann, reparasjon av trapp, arbeid med nye heiser. Vi er også lovpålagt å bytte alle våre fellesdører i alle blokkene, dette er foreløpig satt på vent da rehabiliteringen på våre tak-og balkonger blir dyrere. Her spiller vi på lag med branntilsynet som skjønner vår økonomiske situasjon og sier; så lenge vi har kontroll og en plan ser de positivt på vår bevisstgjøring. Noe mer også på kjøp av tjenester ( konsulentbistand, se over), men positivt på de kommunale tjenester med ca. kr. 1,7 mill. Mindre også på strøm og annen energi med ca, kr. 900.000.- Alt i alt gir dette et disponibelt beløp med ca. kr. 15 mill. Status for likviditet; Likviditeten i boligselskapet fremkommer som svært god.

HMS, PARKERING, RENHOLD

HMS

Vi minner igjen om at det i alle våre fellesarealer ikke skal hensettes gjenstander av ulike ting, vi ser til stadighet at det som blir fjernet, satt inn i den enkeltes leilighet gjerne settes tilbake i våre fellesarealer. Ikke minst inn på våre sikringsrom, som er definert som NØDUTGANG. De i styret som har sagt seg villig til å gå HMS runder må bli respektert for jobben de gjør, husk; alt er i sammenheng med de regler som er satt, ref. beboermappe og våre oppgangsansvarliges arbeidsoppgaver som du finner bakerst i utdelt beboermappe, se spes. pkt. 4. Vi viser også til være tidligere informasjoner på våre hjemmeside i denne anledningen.

PARKERING

Husk å hjelp med å parkere ihht. våre regler, ref. beboermappe og de bestemmelser som gjelder. Ta gjerne en ny titt/les disse, gjør alle det som er bestemt vil styret mest sannsynlig slippe å behandle de stadige innmelde saker i denne forbindelse. Som sikkert dere alle vet har vi for få p-plasser til rådighet (393 p-plasser og 33 garasjeplasser (eget garasjelag) til fordeling på 528 leiligheter. Da sier det seg selv at vi må ta hensyn, hjelpe hverandre.

RENHOLD

Det meldes også til oss i styret at det i noen fellesområder er «møkkete», hvilket ikke kan vedvare. Vi har bestemmelser også her, ref. beboermappe og VELKOMMEN TIL FJELLVANG BORETTSLAG. Se Trappevask mm. Lite hyggelig å møte møkkete arealer, f.eks.ved visninger er dette dårlig førsteinntrykk for de som skal se på leilighet og se våre ulike fellesarealer. Se i tillegg oppgavene ALLE har som Vaktmester Renhold i beboermappe. La oss bli langt flinkere på dette, i ytterste konsekvens kan det være at styret velger å foreslå for generalforsamlingen at all vask i våre fellesarealer settes ut på anbud. Dette må også sees i sammenheng med HMS hvor spesielt miljøet hensyntas. Men, rett skal være rett, i flere oppganger har imidlertid renholdet blitt adskillig bedre, kjempeflott, la dette fortsette.

Valg 2024

FJELLVANG BORETTSLAG

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Vi har behov for inspill til kandidater til følgende verv:
Styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité

Når du sender inn ditt forslag, ønsker vi gjerne at du har forsikret deg om at den du foreslår ønsker dette selv.

Du må gjerne også foreslå deg selv om du kjenner kallet!

Forslag sendes til:

Tor Kristensen – leder for valgkomité

TIf: 95 94 14 02

Epost: torkri7@gmail.com

Familielørdag

VINTERKOS
på Knutepunkt Fjell

Familielørdag 10.Februaar
kl 12:00 – 14:00
Biblioteket har åpent kl 11:00 – 15:00

Her blir det vinteraktiviteter for barna i regi av DRAFN, på Torget utenfor
og i Dumpa, ta på varme klær.

Vi stiller med:
bålpanne
pinnebrød deig
kakao
avslutte med film på biblioteket for de som vil kl 13:30

Håper vi ses!

Drammen kommune