Nytt fra styret/fellesutgiften 2024

Styret vedtok i sitt styremøte den 31. oktober å øke fellesutgiften fra 1.1.2024. Vi vil ikke tro at ikke kostnadene som skjer i vårt samfunn er ukjente, dette må vi ta høyde for. Fjell Fyrsentral spilte inn en økning på varme med ca. 15%, KPI (varer og tjenester) med hele ca. 4,8%. Ukjent er det heller ikke at Norges Bank øker styringsrenten som pr. nå er 4,25%, en ytterligere økning forventes i des. og vil mest sannsynlig bli vedtatt på 4,5%. Derav har NBBO foreslått en rentebuffer på fellesgjelden for Fjellvang brl. med 1,5-2% over den reelle renten, tallmateriale kjent pr. juli 2023.

Som det stod oppført i varselet om reguleringen skal 2 stk. heiser i LH 37 monteres, bare disse utgjør hele 15 mill. i kostnad. Som dere også vet har vi et prosjekt gående med brannsikring av tak – og balkonger, kostnadsberegnet til ca. 7,5 mill. Bytte og utskiftning av våre 64 sikringskapdører + våre 16 stk. 2-fløyet dører ved inngangspartiene utgjør ca. 3 mill. For ordens skyld vil vi gjerne få opplyse om at disse sistnevnte (heis, div. dører og brannsikring) er noe det nye styret fortsetter arbeidet med da nevnte tiltak ble vedtatt av det forrige styret. Viktig; div dører og brannsikringstiltak er krav fra branntilsynet som styret MÅ følge og som vi blir fulgt opp på.

Vi må heller ikke glemme at vår bygningsmasse, utvendig som innvendig skal vedlikeholdes, alt fra selve bygget, elektro, VVS, uteanlegg, brannsikring, vaskerianlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heiser etc. må vi avsette penger til.

Mange av dere skal bytte inngangsdør til egen leilighet, her er antallet ca. 3-350 dører. Tilbudene er nå mottatt styret, grunnet prosjektet som pågår med brannsikring av tak – og balkonger og som vi anser som spesielt viktig håper vi på deres forståelse for at vi «skyver» litt på nevnte dører. Men, glemt er ikke dette.

HMS

Som tidligere meddelt har styret bedt dere alle om å fjerne, rydde i våre ulike fellesarealer, ref. 1. melding som ble sendt ut med frist til 15.sept. Dessverre blir ikke dette fulgt opp, vi har derfor nylig sendt ut ny melding om dette hvor vi henstiller dere til å ordne opp og senest innen torsdag 30. november i år. De fellesarealer som gjelder er i denne omgangen 1. -til 9. – etasje. Øvrige fellesarealer kommer vi tilbake til. I noen tilfeller opplever vi at gjenstander som har blitt plassert i f.eks, våre sikringsrom, som forøvrig er definert som nødutgang og skal gi fri passasje, ble fjernet av oss i styret, i etterkant av ryddingen ble gjenstander satt tilbake til dette rommet. DETTE er IKKE akseptabelt.

Styret med våre øvrige medhjelpere vil straks i etterkant av den 30. fjerne og kaste alt av det som er hensatt i våre fellesarealer. Når dette er utført vil vi be Fyrsentralen om å hente, her kan vi IKKE ta hensyn til evt. «gjenstand» som kanskje for oss i styret mener burde blitt tatt vare på.

NB. Igjen, dette er tiltak som vi er pålagt av våre myndigheter, altså ett ledd i vårt HMS-system. Ref. informasjon av 15.dm.

 

Brannsikring av tak- og balkonger.

Dessverre er prosjektet noe forsinket da det har oppstått vannlekkasjer fra flere av balkongene i LH37. I denne perioden vi nå er inne i er det ikke helt enkelt å utbedre, men vi kan uansett ikke stoppe opp. Som dere i i 9. etg. i LH 37 er kjent med ble nye takhimlinger montert, rett i etterkant fikk vi vannlekkasjer, nevnte takhimlinger med annet ble derfor demontert da overliggende gipsplater er og vil bli ødelagt. Vi avventer nå utbedringer på balkongtak, straks disse er utført vil igjen arbeidet med å ettermontere og sluttføre takhimlingene hos den enkelte bli ferdigstilt. Nytt prosjektmøte er avtalt i neste uke, styrets håp er at vi da vil kunne få den nødvendige informasjonen slik at vi i etterkant av dette møtet kan si noe mer om fremdriften.

Imidlertid stopper vi ikke helt opp i prosjektet, vi fortsetter fremdriften på de øvrige blokkene slik at disse vil bli ferdigstilt, går alt etter planen og værgudene er «med» oss håper vi at alle tak med de tiltak som her skal gjøres vil bli ferdige til jul. I skrivende stund er det kong vinter og føreforholdene vi sliter med, ei kran på ca. 45 tonn er det ikke bare å «buksere» der hvor disse skal plasseres. Husk at vi ved alle blokkene MÅ få lov å stenge av noen p.plasser i de timene kranbilen jobber, vi ber derfor om deres forståelse for dette når vår nestleder, May stenger av på noen områder.

Minner om at området vil bli et anleggsområde i denne perioden. Vær snill å hjelp ved å vise hensyn til arbeidet som pågår.

Ref. informasjon Brannsikring tak og balkonger fra styremøte den 31. oktober

Fremdriften er god, mest sannsynlig vil alle tak på balkongene i LH 37-blokka være ferdigstilte i denne uken. Nå har vi derimot fått en utfordring, mye snø, noe regn som betyr merarbeid og forsinkelser i arbeidet da det nå er taket i blokka som skal igangsettes rehabilitering på. Vi kan derav håpe på at været ikke gjør fremdriften og forsinkelser i denne anledningen uoverkommelig. Deretter står LH 51 for tur, de som bor i 9. etasjene er informert og innkalt til et orienteringsmøte i neste uke. Det kan være at vi også her må stenge av noen parkeringsplasser i denne perioden grunnet stor kranbil og lift. Vi ber om deres forståelse for dette. Husk også å hjelp oss best mulig med tilgang til leiligheten og balkongen, i første del vil scanning av alle balkongene gjøres, vi vil gi nærmere beskjed nå dette skal utføres.
Nøkler til leiligheter som det er noe spesielt med eller eies av drammen kommune leveres inn til Fjellvang Borettslag kontor ved May Bungaroo som mottaker.

Minner om at området vil bli et anleggsområde i denne perioden. Vær snill å hjelp ved å vise hensyn til arbeidet som pågår.

Nytt fra styremøte den 31. oktober

Budsjettet for 2024.
Styret vedtok i styremøtet den 31.oktober å øke felleskostnadene pr. leilighet med virkning fra 1.1.2024. Som dere sikkert er kjent med øker de aller fleste kostnadene i samfunnet vårt. Skal vårt brl. møte fremtiden med en god og solid økonomi må vi i styret hensynta disse økte kostnadene. Husk at Fjellvang borettslag er et godt voksent borettslag, derav melder behovet seg på vedlikehold og som vi er forpliktet til å ta tak i. Eget skriv om økningen vil foreligge i midten av mnd. med oppsett på hvor mye den enkelte leilighet vil få av ny fellesutgift.

Bytte av dører i fellesområdene og i leilighet.
En tredje aktør er forespurt, dessverre ser det ut til at denne entreprenøren ikke viser interesse i dette prosjektet. Vi har som tidligere meddelt mottatt tilbud fra 2 etablerte entreprenører, mest sannsynlig vil vi fatte vår avgjørelse i dette prosjektet innen årets utgang. Det planlegges igangsetting på bytte av våre ulike fellesdører tidligst mulig etter nyttår, hva vi vil igangsette hvor vil bli nærmere informert om. Dører til den enkelte leilighet er ikke glemt, også her ønsker vi igangsetting snarest mulig. Nærmere informasjon vil foreligge straks etter styrets vedtak.

Lekeplass.
Tilbud og forslag til lekeapparater er mottatt oss. Vi er derimot usikre på regler og hva forskriftene sier i denne forbindelse, derfor har vi henvendt oss til kommunen for å høre hva som gjelder. Imidlertid vil det ikke skje noe før våren 2024.

Økonomi
Fjellvang brl. har god økonomi. Våre disponible midler er pr. 2.nov. kr. 20 450 465.-

Men, penger kommer, penger går, som nevnt ovenfor har vårt brl. mange ulike utfordringer fremover, da er det å bygge for fremtidig vedlikehold viktig.

HMS.
Rømningsveier; ref. tidligere informasjon. Dessverre oppbevares det «ting og tang» i våre ulike fellesområder som IKKE skal oppbevares i nevnte områder. Vi er fullt klar over at vi satte en frist til 15 sept. for å rydde i disse. Dessverre har vi fått en logistikkutfordring med hvem som skal fjerne i disse områdene. Noe vil skje, derfor oppfordrer vi dere alle til å rydde snarest mulig. Når f.eks. el-sparkesykkelen din er fjernet, sykkel eller andre gjenstander som ønskes beholdt er borte kan ikke styret ta ansvar for dette. Husk at våre fellesområder er definerte rømningsveier, skal altså være kjemisk frie for oppbevaring av private gjenstander. slikt. Varsel om siste frist vil bli gitt snarest mulig.

Renhold;
Styret mottar dessverre informasjon om at i flere av våre fellesområder er det til tider «skittent». Vi ønsker naturligvis å fremstå som et veldrevet og ryddig borettslag. Minner om den enkeltes ansvar på ukentlig vask i henhold til avtalen som andelseier. Vil det være nødvendig å plukke opp søppel, koste, vaske litt, ikke gå forbi, meld ifra til oppgangsansvarlig eller gjør en innsats selv. Intet er vel hyggeligere enn å møte rene og ryddige fellesarealer.

Vinteren har kommet; Måking og parkering.
* Når det er snø er det viktig at alle lar bilen stå mens brøytebilene jobber. Det er lett å tro at man kan komme seg ut, men ofte ser vi at bilene blir stående til hindring for brøyting. Da blir det forsinkelse for alle de andre bilistene på hele Fjell.* Vent med å kjøre til p-området er brøytet. Ikke gå rundt brøytebilene. De må da sette ned farten for å ta hensyn til fotgjengere, og igjen – det blir forsinkelse for alle de andre.

*Husk at en av betingelsene for å disponere p-plass er at den blir holdt ryddig og måkt når det trengs. Om du ikke måker plassen din kan du miste retten til egen parkeringsplass.

Brannsikring tak og balkonger

De førstkommende dager vil det komme materialer og sikrings utstyr for LH 37.Samt avfallscontainer.

Tyrkisk Pepper utgår

Nå er det ikke lenger teknisk mulig for Norfri å distribuere de 6 tyrkiske kanalene.

Styremøte 3. oktober 2023

Oppsummering fra styremøte 3. oktober. HMS, brannsikring, bytte av dører, lekeplass, økonomi…

HMS

HMS-modul er igangsatt via systemet til Nbbo Byggtek. Vi er i startgropa

Styremøte 29. august 2023

Litt av hvert fra styremøtet:
2 stk. heiser i LH 37 vil bli byttet ut først etter ferien 2024.